DANSK ERHVERVSFREMMES VEDTÆGTER

Dansk ErhvervsFremme – Danish Business Development Association (DBDA)

§ 1 Navn og hjemsted

Dansk ErhvervsFremme (DEF) er en landsdækkende, politisk uafhængig organisation for erhvervsfremmeaktører. Foreningens hjemsted besluttes af bestyrelsen.

§ 2 Mission, Vision og Værdier

Mission

DEF bistår og medvirker til:
• At medlemmerne får de bedst mulige vilkår til at udøve indsatsen for det enstrengede erhvervsfremmesystem.
• At fremme internt og eksternt samspil og videndeling.

Vision

DEF vil være:
• En medlemsorganisation med stort fokus på lokal, regional og national erhvervsservice og erhvervsfremme.

Værdier

Troværdighed og høj faglighed omkring lokal og regional erhvervsservice og erhvervsfremme.

§ 3 Medlemskreds

Som medlem kan optages:

”Som medlem kan optages: Organisationer som i væsentlig grad arbejder med erhvervsservice og erhvervsfremme (jf. Lov om erhvervsfremme nr. 1518 af 18/12/2018), og gennem sit formål og finansiering har et almennyttigt sigte.”

Ligeledes kan der optages personlige medlemskaber efter bestyrelsens vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Bestyrelsens eventuelle afslag på anmodning om optagelse kan af den pågældende – eller af et medlem – ankes til førstkommende generalforsamlings endelige afgørelse.

Medlemskabet ophører automatisk, når den medlemsberettigede organisation ikke mere opfylder de for medlemskabet givne betingelser.

Medlemskabet kan opsiges af medlemmet med tre måneders varsel til 1. oktober. Opsigelse skal ske skriftligt til Dansk ErhvervsFremmes formand.

Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen ved meddelelse direkte til den pågældende organisation, som kan indanke eksklusionen for en generalforsamling. Eksklusionen kan ophæves med 2/3 majoritet på generalforsamlingen. Restance over mere end ½ år kan medføre eksklusion.

§ 4 Ledelse

Dansk ErhvervsFremmes øverste myndighed er generalforsamlingen jf. § 5. Dansk ErhvervsFremmes medlemmer etablerer sig regionalt i fem formelle netværk, der som minimum skal have en officiel formand.

Regionsformanden er automatisk regional repræsentant i Dansk ErhvervsFremmes bestyrelse. Regionsformanden vælges efter Dansk ErhvervsFremmes gældende afstemningsregler jf. § 5.

Bestyrelsen består af otte-ti medlemmer, heraf de seks regionsformænd, samt to – fire repræsentanter, der vælges på den årlige generalforsamling. For alle medlemmer af bestyrelsen er valgperioden to år.

Bestyrelsen vælges således:

Regionale repræsentanter

• Region Nordjylland, Region Sydjylland og Region Hovedstaden: Vælges i ulige årstal af de regionale netværk senest ved udgangen af september.
• Region Midtjylland, Region Fyn og Region Sjælland: Vælges i lige årstal af de regionale netværk senest ved udgangen af september.

Generalforsamlingens repræsentanter

• I ulige årstal vælges et – to medlemmer og i lige årstal vælges et – to medlemmer.
• Desuden vælges hvert år to suppleanter, for hvem valgperioden er et år.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand samt næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formandskabet består af formand og næstformand.

Foreningens daglige arbejde ledes af en sekretariatschef der refererer til formanden.

§ 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal (oktober/ november) og indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse (evt. e-mail) direkte til medlemmerne, indeholdende dagsorden med følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse at det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af det kommende års budget, herunder kontingent og stemmeret
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 4
Valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. § 4
7. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen
8. Eventuelt

Beslutninger træffes, medmindre andet er nedenfor ved almindelig stemmeflerhed.

Et medlem kan forlange skriftlig afstemning og ved stemmelighed er et forslag bortfaldet.

Et medlemskab giver adgang og stemmeret i overensstemmelse med kontingentbetaling. Antallet af stemmer afhænger af medlemskabets størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for det følgende kalenderår. Kontingentet betales årligt forud.

§ 6 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan alene besluttes af en generalforsamling, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for en sådan ændring.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/4 af medlemmerne, målt på stemmeantal, fordrer det. Indkaldelsen sker med samme varsel og under iagttagelse af samme procedure som til en ordinær generalforsamling og skal indeholde motiveret dagsorden.

§ 8 Opløsning

Opløsning af Dansk ErhvervsFremme kan alene besluttes af to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for opløsningen.

Ved ophør træffer den sidst afholdte generalforsamling beslutning om anvendelsen af formue og aktiver, der skal anvendes til almennyttige erhvervsfremmende formål.

§ 9 Regnskabsår

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse

Dansk ErhvervsFremme tegnes af formanden (eller næstformanden) i forening med sekretariatschefen, eller af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer i forening.
Formandskabet kan meddele prokura til en ansat person.

Dansk ErhvervsFremme hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler organisationen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. oktober 2010

X